POLITYKA PRYWATNOŚCI KORFF ISOLMATIC SP. Z O.O.

 1. Korff Isolmatic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą, przy ul. Lotniczej 12, Wojnarowice, 55-050 Sobótka, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000077092, NIP: 8990202326, REGON: 00597980400000.
 2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
 3. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: info@korff.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych, tj. Korff Isolmatic Sp. z o.o. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
 • dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
 • zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
 • przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
 • wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 1. W naszych stronach internetowych możemy zbierać następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko – w celu kontaktu, po złożeniu zapytania przez formularz kontaktowy,
 • numer telefonu – w celu kontaktu, po złożeniu zapytania przez formularz kontaktowy,
 • adres e-mail – w celu kontaktu, po złożeniu zapytania przez formularz kontaktowy.
 • adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez Administratora strony internetowej w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
 • Cookies – nasza strona internetowa wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszej strony internetowej bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie strony internetowej, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
 1. Podanie adresu e-mail jest konieczne w celu odpowiedzi na zapytanie złożone przez formularz kontaktowy, podanie pozostałych danych kontaktowych jest fakultatywne i zależy od Państwa woli.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi na Państwa zapytania. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 3. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły.
 4. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.
 5. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.
 6. Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 7. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach strony internetowej. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:
 • świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasza strona internetowa,
 • świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania strony internetowej.  
 1. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.
 2. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych  ma prawo do:
 • do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO – administratorzy są zobowiązani do przekazania osobom, których dane będą przetwarzać, określonych w RODO informacji (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych IODO, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istnieją czy o okresie przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu). Obowiązek ten należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych (czyli np. podczas składania przez klienta zamówienia w sklepie internetowym), a jeżeli danych nie uzyskuje się od osoby, której dane dotyczą, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności. Administrator może zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi dysponuje,
 • dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,
 • poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – innymi słowy mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Państwa dane o konieczności ich usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:
 • cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy w całości zawartą z Państwem umowę sprzedaży,
 • podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
 • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,
 • konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
 • dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,
 • ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do naszej firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (co polegałoby na tym, że do czasu wyjaśnienia spawy nasza firma przede wszystkim jedynie by przechowywała), jeżeli:
 • kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, lub
 • uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystają Państwo z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub
 • złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. f niniejszego punktu, lub
 • Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,
 • przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,
 • wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,
 • nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – internetowym nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę; dodatkowo zawsze będziemy Państwa informowali o profilowaniu, gdyby miało ono mieć miejsce,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli uznają Państwo że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 1. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
 • przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieścili Państwo swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,
 • przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,
 • przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.
 1. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: info[at]korff.pl
 2. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

PRIVACY POLICY OF KORFF ISOLMATIC SP. Z O.O.

 1. Korff Isolmatic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with registered office at ul. Lotnicza 12, Wojnarowice, 55-050 Sobótka, entered into the National Court Register (KRS) by the District Court for Wrocław-Fabryczna, 6th Commercial Division of the KRS, under KRS no.: 0000077092, NIP: 8990202326, REGON: 00597980400000.
 2. Respecting your rights as a personal data subjects (data subjects) and respecting applicable law, in particular Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), hereinafter referred to as the GDPR, RODO, the Personal Data Protection Act (hereinafter referred to as the Act) and other relevant provisions on the protection of personal data, we undertake to maintain the security and confidentiality of personal data collected from you. All employees have been properly trained in the processing of personal data, and our company as a Data Controller has implemented appropriate security measures and technical and organizational measures to ensure the highest level of protection of personal data. We have implemented procedures and policies to protect your personal data in accordance with the GDPR, through which we ensure the lawfulness and fairness of the processes of data processing, and the enforceability of any rights you may have as data subjects. Additionally, where necessary, we cooperate with a supervisory authority in the Republic of Poland, that is the President of the Office for Personal Data Protection (hereinafter referred to as the POPDP).
 3. Any inquiries, requests or complaints regarding the processing of personal data by our company (Data Controller), hereinafter referred to as the Submissions, should be sent to the following e-mail address: info@korff.pl or in writing to the address of the Data Controller, that is Korff Isolmatic Sp. z o.o. In the content of the Submission, please clearly indicate:
 1. data of the person or persons covered by the Submission,
 2. event giving rise to the Submission,
 3. present the requests and their legal basis,
 4. indicate the expected way of dealing with the matter.
 1. We may collect the following personal information on our websites:
 1. name and surname – for contact purposes, after submitting an inquiry through the contact form,
 2. Telephone number – for contact purposes, after submitting an inquiry through the contact form,
 3. e-mail address – for contact purposes, after submitting an inquiry through the contact form,
 4. IP address of the device – information resulting from general rules of Internet connections such as IP address (and other information contained in system logs) is used by the Administrator of the website for technical purposes. IP addresses may be used for statistical purposes, in particular to collect general demographic information (e.g. on the region from which the connection is made).
 5. Cookies – our website uses Cookies technology in order to adapt its functioning to your individual needs. For this reason, you may agree that the data and information entered will be saved, so that you can use it for future visits to our website without having to provide it again. Owners of other websites will not have access to such data and information. If, however, you do not wish the website to be personalized, we suggest that you disable the use of cookies in your browser.
 1. The provision of an e-mail address is necessary in order to receive response to the request made by the contact form, the provision of other contact details is optional and depends on your will. 
 2. Your personal information is processed by our company as the Data Controller, in order to contact you and respond to your inquiry. In accordance with the principle of minimisation, we process only those categories of personal data which are necessary to achieve the purposes referred to in the preceding sentence.
 3. Personal data is processed for the period necessary to achieve the purposes listed in the preceding section. Personal data may be processed for a period longer than the period indicated in the preceding sentence, if such a right or obligation imposed on the Data Controller results from special provisions of law or if the service we provide is of a continuous nature.
 4. The source of Personal Data processed by the Data Controller are the data subjects.
 5. Your personal data is not transferred to third countries, under the GDPR. 
 6. We do not share any personal data with third parties without the express consent of the data subject. Personal data without the consent of the data subject may be made available only to public law entities, that is authorities and administration bodies (e.g. tax authorities, law enforcement authorities and other entities authorised by generally applicable provisions of law).
 7. Personal data may be entrusted for processing to entities processing such data on behalf of our company as the Data Controller. In such a situation, we, as the Data Controller, enter into an agreement with the processor entrusting the processing of personal data. The processor processes the entrusted personal data, but only within the scope and for the purposes indicated in the data processing agreement referred to in the preceding sentence. Without entrusting your personal data for processing, we would not be able to carry out our activities on the website. As the Data Controller, we entrust personal data for processing to entities:
 1. providing hosting services for our website,
 2. providing other services to us as the Data Controller, necessary for the current operation of the website.  
 1. Personal data is not used for profiling by the Data Controller.
 2. According to the GDPR, any person, whose personal data is processed by us as the Data Controller, has right to: 
 1. be informed on the processing of personal data, referred to in Art. 12 of the GDPR – the data controllers are obliged to provide the persons whose data will be processed with the information specified in the GDPR (including their data, contact data of the Inspector of Personal Data Protection, purposes and legal grounds for the processing of personal data, recipients or categories of recipients of personal data, if any, or the period during which the data will be processed or the criteria for determining that period). This obligation should already be fulfilled at the time of data collection (e.g. while placing an order by the customer using an on-line shop) or, if the data are not obtained from the data subject, but from another source, within a reasonable period of time, depending on the circumstances. The controller may refrain from providing such information if the data subject has already obtained it,
 2. access the personal data, referred to in Art. 15 of the GDPR – by providing us with personal data, you have the right to access and inspect them; however, this does not mean that you have the right to access all documents on which your data appear, because they may contain confidential information; However, you have the right to information which of your data and for what purpose is processed and the right to obtain a copy of your personal data, the first copy of which is issued free of charge, and for each subsequent copy in accordance with the GDPR is charged an appropriate administrative fee corresponding to the costs of making copies,
 3. correct, supplement, update, correct personal data, referred to in Art. 16 of the GDPR – if your personal data has changed, please inform us, as the Data Controller, of this fact so that the data we have in our possession is accurate and up to date; also if there has been no change in your personal data, but for any reason the data is incorrect or has been saved in an incorrect manner (e.g. due to a typographical error), please inform us so that the data can be corrected or rectified,
 4. data erasure (right to be forgotten), referred to in Art. 17 of the GDPR – in other words, you have the right to “delete” any data we, as the Data Controller, hold, and the right to request that we, as the Data Controller, inform other controllers to which we have transferred your data of the necessity to delete such data. You may request the deletion of your personal data in the first place if: 
 • the purposes for which the personal data was collected has been achieved, e.g. we have fully implemented the sales agreement concluded with you;
 • the processing of your personal data was based solely on your consent, which was subsequently revoked and there are no other legal grounds for further processing of your personal data;
 • you have objected pursuant to Art. 21 of the GDPR and you believe that we do not have any prevailing legal grounds for further processing of your personal data;
 • your personal data has been processed illegally, i.e. for illegal purposes or without any basis for processing your personal data – please note that in such a case you must have a reason to request it;
 • the need to erase your personal data results from the provisions of law,
 • personal data relate to a minor and have been collected in connection with the provision of information society services,
 1. processing restrictions, referred to in Art. 18 of the GDPR – you can apply to our company for limiting the processing of your personal data (which would consist in the fact that, until the matter is clarified, our company would first of all only store the data), if:
 • you dispute the adequacy of your personal data; 
 • you believe that we process your data without a legal basis, but at the same time you do not want us to delete your personal data (i.e. you do not exercise the right referred to in the preceding item); 
 • you have submitted an objection under item (f) of this section; 
 • your personal data is needed to establish, pursue or defend claims, e.g. before court;
 1. data transfer, referred to in Art. 20 of the GDPR – you have the right to obtain your data in a format that allows you to read it on your computer, and the right to send it in this format to another data controller; you only have this right if you have consented to the processing of your data, or if the data has been processed automatically,
 2. lodge an objection to the processing of personal data, referred to in Art. 21 of the GDPR – you have the right to object if you do not agree for us to process your personal data that we have processed until then, for legitimate purposes, in accordance with the provisions of law, 
 3. not being subject to profiling, referred to in Art. 22 in connection with Art. 4 section 4 of the GDPR – you will not be subject to automated decision making or profiling within the meaning of the GDPR unless you express your consent for it; additionally, we will always keep you informed about profiling, should it take place, 
 4. filing a complaint with the supervisory authority (i.e. the President of the Office for Personal Data Protection) referred to in Art. 77 of the GDPR – if you believe that we process your personal data illegally or in any way violates the rights arising from the generally applicable provisions of the law on personal data protection.
 1. With regard to the right to delete data (the right to be forgotten), we would like to point out that according to the provisions of the GDPR, you do not have the right to exercise this right in the following situations:
 1. the processing of your personal data is necessary for exercising your right to freedom of expression and information, e.g. if you have posted your data on a blog, in comments, etc.,
 2. the processing of personal data is necessary in order for us to fulfil our legal obligations under the provisions of law – we cannot delete your data for the period necessary to fulfil our obligations (e.g. tax obligations), which are imposed on us by the provisions of law,
 3. your data will be processed for the purpose of pursuing, determining or defending your claims.
 1. If you wish to exercise the rights referred to in the previous section, please send an e-mail to the following e-mail address: info@korff.pl
 2. Each detected security breach shall be documented, and in the event of one of the situations specified in the provisions of the GDPR or the Act, the data subjects and, if applicable, the POPDP (President of the Office for Personal Data Protection) shall be informed of such a breach.
 3. In matters not regulated by this Privacy Policy, the relevant provisions of the generally applicable law shall apply accordingly. In the event that any provision of this Privacy Policy is inconsistent with the above mentioned provisions of law, that provisions of law shall prevail.

Datenschutzrichtlinie KORFF ISOLMATIC SP. Z O.O.

 1. Korff Isolmatic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in ul. Lotnicza 12, Wojnarowice, 55-050 Sobótka, eingetragen in Landegerichtsregister durch Amtsgericht Wroclaw- Fabryczna, VI Handelsabteilung des Landesgerichtsregisters, unter der KRS-Nummer: 0000077092, Steuernummer: 8990202326, USt – IdNr.: 00597980400000.
 2. Um Ihre Rechte als Inhaber personenbezogener Daten (betroffener Personen) zu respektieren und die geltenden Gesetze zu beachten, insbesondere die Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 über den Schutz natürlicher Personen im Zusammenhang mit Verarbeitung personenbezogener Daten und in Bezug auf den freien Datenfluss und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Allgemeine Datenschutzverordnung), im Folgenden RODO genannt, des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten (im Folgenden „Gesetz”) und anderer einschlägiger Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten, verpflichten wir uns die Sicherheit und Vertraulichkeit der von Ihnen erhaltenen personenbezogenen Daten zu wahren. Alle Mitarbeiter wurden ordnungsgemäß in der Verarbeitung personenbezogener Daten geschult, und unser Unternehmen als Datenschutzbeauftragter hat angemessene Sicherheitsvorkehrungen sowie technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um ein Höchstmaß an Datenschutz zu gewährleisten. Wir haben Verfahren und Richtlinien zum Schutz personenbezogener Daten in Übereinstimmung mit dem RODO implementiert, dank derer wir die Einhaltung der Gesetze und die Zuverlässigkeit der Datenverarbeitungsprozesse sowie die Durchsetzbarkeit aller Rechte, die Ihnen als betroffene Personen zuzurechnen sind, gewährleisten. Darüber hinaus arbeiten wir erforderlichenfalls mit der Aufsichtsbehörde in der Republik Polen zusammen, d.h. mit dem Präsidenten des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten (im Folgenden PUODO genannt).
 3. Alle Anfragen, Anträge, Beschwerden bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten durch unsere Firma (den Datenschutzbeauftragten), im Folgenden als Meldungen bezeichnet, sollten an die folgende E-Mail-Adresse gesendet werden: info@korff.pl oder schriftlich an die Adresse des Datenschutzbeauftragten, d.h. Korff Isolmatic Sp. z o.o. Die Meldung muss folgende Angaben haben:
 1. Angaben zu der Person oder den Personen, die von der Meldung betroffen sind,
 2. das Ereignis, das der Grund für die Meldung ist,
 3. die Beschreibung Ihrer Forderungen und die Rechtsgrundlage für diese Forderungen,
 4. die erwartete Vorgehensweise bei der Erledigung der Angelegenheit.
 1. Auf unseren Websites können wir folgende personenbezogene Daten erheben:
 1. Name und Vorname – um nach dem Absenden einer Anfrage über das Kontaktformular Kontakt aufzunehmen,
 2. Telefonnummer – um nach dem Absenden einer Anfrage über das Kontaktformular Kontakt aufzunehmen,
 3. E-Mail-Adresse – um nach dem Absenden einer Anfrage über das Kontaktformular Kontakt aufzunehmen,
 4. Geräte-IP-Adresse – Informationen, die sich aus den allgemeinen Regeln für Verbindungen im Internet ergeben, wie z. B. die IP-Adresse (und andere in den Systemprotokollen enthaltene Informationen), werden vom Website-Administrator für technische Zwecke verwendet. IP-Adressen können auch für statistische Zwecke verwendet werden, insbesondere um allgemeine demografische Informationen zu sammeln (z. B. über die Region, von der aus die Verbindung stattfindet),
 5. Cookies – unsere Website verwendet Cookies-Technologie, um ihre Funktionsweise an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Daher können Sie zustimmen, dass die von Ihnen eingegebenen Daten und Informationen gespeichert werden, damit Sie sie beim nächsten Besuch unserer Website verwenden können, ohne sie erneut eingeben zu müssen. Betreiber anderer Websites haben keinen Zugriff auf diese Daten und Informationen. Wenn Sie jedoch der Personalisierung der Website nicht zustimmen, empfehlen wir Ihnen, die Cookies in den Optionen Ihres Webbrowsers zu deaktivieren.
 1. Die Angabe einer E-Mail-Adresse ist notwendig, um die Anfrage des Kontaktformulars beantworten zu können. Andere Kontaktangaben sind optional und hängen von Ihrem Willen ab. 
 2. Ihre personenbezogenen Daten werden von unserer Firma als der Datenschutzbeauftragter verarbeitet, um Kontakt aufzunehmen und Ihre Anfragen zu beantworten. Gemäß dem Minimierungsprinzip verarbeiten wir nur diejenigen Kategorien personenbezogener Daten, die zur Erreichung der im vorhergehenden Satz genannten Ziele erforderlich sind.
 3. Wir verarbeiten personenbezogenen Daten für die Zeit, die notwendig ist, um die im vorherigen Punkt aufgeführten Ziele zu erreichen. Personenbezogene Daten können für einen längeren Zeitraum als im vorstehenden Satz angegeben verarbeitet werden, wenn die dem Administrator für personenbezogene Daten auferlegte Genehmigung oder Verpflichtung sich aus bestimmten gesetzlichen Bestimmungen ergibt oder wenn die Dienstleistung, die wir erbringen, dauerhaft ist.
 4. Die Datenquelle der personenbezogenen Daten, die vom Administrator  verarbeitet werden, sind die Personen, auf die sich die Daten beziehen.
 5. Ihre personenbezogenen Daten werden nicht im Sinne der RODO-Bestimmungen in ein Drittland übertragen. 
 6. Wir geben keine personenbezogenen Daten an Dritte ohne die ausdrückliche Zustimmung der betroffenen Person weiter. Personenbezogene Daten ohne die Zustimmung der betroffenen Person dürfen nur den Körperschaften des öffentlichen Rechts, d.h. den Behörden und der Verwaltung (z. B. Steuerbehörden, Strafverfolgungsbehörden und sonstigen Einrichtungen, die nach allgemein geltenden Rechtsvorschriften eine Genehmigung besitzen) zur Verfügung gestellt werden.
 7. Personenbezogene Daten können zur Verarbeitung an Stellen, die diese Daten zugunsten unseres Unternehmens als Datenschutzbeauftragter verarbeiten, anvertraut werden. In einer solchen Situation schließen wir als Datenschutzbeauftragter mit dem Unternehmen, das die Daten bearbeitet, einen Betrauungsvertrag über die Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Verarbeitungsfirma verarbeitet die anvertrauten personenbezogenen Daten, jedoch nur für die Bedürfnisse, in dem Umfang und zu den Zwecken, die in dem im vorhergehenden Satz genannten Betrauungsvertrag angegeben sind. Ohne Ihre personenbezogenen Daten für die Verarbeitung anvertrauen zu können, können wir unser Geschäft nicht auf der Website betreiben. Als Datenschutzbeauftragter vertrauen wir die personenbezogenen Daten zur Verarbeitung an Unternehmen folgender Art an:
 1. Bereitstellung von Hosting-Diensten für die Website, auf der unsere Website betrieben wird,
 2. Bereitstellung anderer Dienstleistungen für uns als Datenschutzbeauftragter, die für das durchgehende Funktionieren der Website notwendig sind.  
 1. Personenbezogene Daten unterliegen nicht der Profilerstellung durch den Datenschutzbeauftragten.
 2. Gemäß den Bestimmungen des RODO hat jede Person, deren personenbezogene Daten wir als Datenschutzbeauftragter verarbeiten, das Recht, 
 1. über die Verarbeitung personenbezogener Daten informiert zu werden gemäß Art. 12 RODO- die Datenschutzbeauftragten sind verpflichtet, die Personen, deren Daten verarbeitet werden, mit den im RODO angegebenen Informationen zu versorgen (u.a. ihrer Daten, IODO Kontaktdaten, Zwecken und Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten, Empfänger oder Kategorien von Empfängern von personenbezogenen Daten, ob sie vorhanden sind sowie über den Zeitraum, in dem die Daten verarbeitet werden, oder über die Kriterien für die Bestimmung dieses Zeitraums). Diese Verpflichtung sollte zum Zeitpunkt der Datenerhebung erfüllt werden (z.B. bei einer Bestellung im Online-Shop) und wenn die Daten nicht von der betroffenen Person, sondern von einer anderen Quelle stammen – innerhalb einer angemessenen Frist, abhängig von den Umständen. Der Datenschutzbeauftragter kann davon absehen, diese Informationen bereitzustellen, wenn die betroffene Person bereits über solche Informationen verfügt.
 2. Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten zu haben nach Art. 15 RODO – wenn Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, haben Sie das Recht darauf zuzugreifen; dies bedeutet jedoch nicht, dass Sie berechtigt sind, auf alle Dokumente zuzugreifen, auf denen Ihre Daten erscheinen, da sie vertrauliche Informationen enthalten können. Sie haben jedoch das Recht auf Informationen darüber, welche Daten und zu welchem Zweck wir diese verarbeiten sowie das Recht, eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten zu erhalten. Dabei erstellen wir die erste Kopie kostenlos, und für jede weitere, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der RODO, berechnen wir eine angemessene Verwaltungsgebühr entsprechend den Kosten für die Herstellung einer Kopie,
 3. zur Berichtigung, Ergänzung, Aktualisierung, Korrektur personenbezogener Daten nach Art. 16 RODO – wenn sich Ihre personenbezogenen Daten geändert haben, informieren Sie uns als Datenschutzbeauftragten über diese Tatsache, damit die Daten, die wir haben, dem tatsächlichen und aktuellen Status entsprechen; auch in einer Situation, in der keine Änderung der personenbezogenen Daten stattgefunden hat, aber aus irgendwelchen Gründen diese Daten falsch sind oder falsch aufgezeichnet wurden (z.B. wegen Tippfehlern), informieren Sie uns bitte, damit diese Daten berichtigt oder korrigiert werden,
 4. Löschung von Daten (Recht auf Vergessenwerden), nach Art.17 RODO – mit anderen Worten, Sie haben das Recht, die Löschung der von uns gespeicherten Daten als Datenschutzbeauftragten zu verlangen sowie das Recht, uns als Datenschutzbeauftragten aufzufordern, andere Administratoren, denen wir Ihre Daten übermittelt haben, zu kontaktieren und über die Notwendigkeit der Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu informieren. Sie können verlangen, dass Ihre personenbezogenen Daten gelöscht werden, vor allem wenn: 
 • die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten erhoben wurden, erreicht wurden, zum Beispiel haben wir den mit Ihnen abgeschlossenen Kaufvertrag erfüllt,
 • Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten war nur die Einwilligung, die in der Folge widerrufen wurde und es keine weiteren Rechtsgrundlagen für die weitere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gibt.
 • Sie auf der Grundlage von Art. 21 RODO widerrufen haben und Sie glauben, dass wir keine vorrangige Rechtsgrundlage für die weitere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben,
 • Ihre personenbezogenen Daten wurden rechtswidrig verarbeitet, d. H. für Zwecke, die unrechtmäßig oder ohne Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind. Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Fall eine Grundlage für Ihre Forderung haben müssen.
 • die Notwendigkeit, Ihre personenbezogenen Daten zu löschen, sich aus dem Gesetz ergibt,
 • personenbezogene Daten Minderjährige betreffen und im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Diensten der Informationsgesellschaft erhoben wurden;
 1. Einschränkungen der Verarbeitung im Sinne von Art. 18 RODO – in folgenden Fällen können Sie sich an unser Unternehmen mit der Forderung wenden, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu beschränken (was darin bestehen würde, dass unsere Firma die Daten bis zur Klärung der Sache nur aufbewahren würde):
 • Sie stellen die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten in Frage, oder 
 • Sie sind der Ansicht, dass wir Ihre Daten ohne rechtliche Grundlage verarbeiten, jedoch nicht möchten, dass wir diese personenbezogenen Daten löschen (d.h. Sie verwenden nicht das Recht, das im vorhergehenden Buchstaben genannt wird), oder 
 • Sie haben den Einspruch gemäß Buchst. f dieses Punktes, oder 
 • Ihre personenbezogenen Daten sind notwendig, um Ansprüche zu begründen, zu untersuchen oder zu verteidigen, beispielsweise vor Gericht,
 1. Datenübertragung im Sinne von Art. 20 RODO – Sie haben das Recht, Ihre Daten in einem Format zu erhalten, das das Lesen dieser Daten auf einem Computer ermöglicht und das Recht, diese Daten in einem solchen Format an einen anderen Datenschutzbeauftragten zu senden; dieses Recht wird Ihnen nur gewährt, wenn die Grundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten Einwilligung war oder die Daten automatisch verarbeitet wurden,
 2. die Verarbeitung personenbezogener Daten widerrufen, nach Art. 21 RODO – Sie haben das Recht, Widerspruch einzulegen, wenn Sie der Verarbeitung personenbezogener Daten, die wir bisher zu legitimen Zwecken in Übereinstimmung mit dem Gesetz verarbeitet haben, nicht zustimmen, 
 3. nicht der Personalisierung unterliegen nach Art. 22 in Verbindung mit Art.4 Punkt 4 RODO – Sie unterliegen keiner automatisierten Entscheidungsfindung oder Personalisierung im Sinne der RODO, es sei denn, Sie stimmen dem zu; darüber hinaus werden wir Sie immer über die Personalisierung informieren, wenn sie stattfinden sollte. 
 4. eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen (d.h. bei dem Präsidenten des Amts für den Schutz personenbezogener Daten), nach Art. 77 RODO – wenn Sie der Ansicht sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeiten oder in irgendeiner Weise die Rechte verletzen, die sich aus allgemein anwendbaren Rechtsvorschriften im Bereich des Schutzes personenbezogener Daten ergeben.
 1. Bezüglich des Rechts auf Löschung von Daten (das Recht auf Vergessenwerden) weisen wir darauf hin, dass Sie gemäß den Bestimmungen der RODO nicht berechtigt sind, dieses Recht auszuüben, wenn
 1. die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erforderlich ist, um das Recht auf freie Meinungsäußerung und Information auszuüben, beispielsweise wenn Sie Ihre Daten im Blog, in Kommentaren usw. veröffentlicht haben,
 2. die Verarbeitung personenbezogener Daten notwendig ist, damit unser Unternehmen seinen gesetzlichen Verpflichtungen gemäß den Bestimmungen nachkommt – wir können Ihre Daten nicht für einen Zeitraum löschen, der zur Erfüllung von Verpflichtungen (z. B. Steuerpflichten) erforderlich ist, die uns gesetzlich auferlegt sind,
 3. die Verarbeitung Ihrer Daten  zum Zwecke der Untersuchung, Begründung oder Verteidigung von Ansprüchen erfolgt.
 1. Wenn Sie Ihre im vorigen Punkt genannten Rechte ausüben möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an die folgende E-Mail-Adresse: info@korff.pl
 2. Jede festgestellte Sicherheitsverletzung wird dokumentiert, und im Falle des Auftretens einer der in den Bestimmungen der RODO oder des Gesetzes genannten Situationen wird eine solche Datenverletzung den betroffenen Personen und gegebenenfalls PUODO gemeldet.
 3. In Angelegenheiten, die nicht durch diese Datenschutzerklärung geregelt sind, gilt das allgemein gültige Recht. Im Falle der Nichtübereinstimmung der Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung mit den obigen Gesetzen wird diesen Gesetzen Priorität eingeräumt.
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google